Stowarzyszenie będzie w najbliższych latach kontynuować działalność, koncentrując swoją uwagę na osiągnięciu następujących celów głównych:

Program Działania


  1. Konsolidacja środowiska producentów betonowych elementów brukarskich i elementów małej architektury: - gromadzenie danych na rzecz branży wyrobów, oceny stanu zatrudnienia kadry inżynieryjno – technicznej oraz asortymentu i struktury produkowanych wyrobów); - pozyskiwanie nowych członków, zarówno wśród producentów jak i firm zaplecza technicznego i technologicznego,
  2. Ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec : - instytucji kreujących prawo gospodarcze; - administracji rządowej i lokalnej; - władz samorządowych; - nieuczciwych odbiorców (m. in. poprzez wymianę informacji o dłużnikach i nieuczciwych partnerach w branży).
  3. Promocja betonu wibroprasowanego w budownictwie ogólnym i komunikacyjnym: - wykorzystanie internetu jako skutecznej metody promocji branży; - współpraca z biurami projektowymi; - działalność publikacyjna o charakterze popularno – naukowym i promocyjnym w czasopismach branżowych; - promowanie najwyższych standardów produkcji i jakości wyrobów poprzez stworzenie nowego systemu Znaku Jakości SPBKD.
  4. Propagowanie najnowszych rozwiązań techniczno – technologicznych i organizacyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji kadry: - organizacja tematycznych seminariów szkoleniowych ze zróżnicowanym poziomem edukacyjnym, adresowanych do różnych grup pracowniczych np.: kadry kierowniczej (kierowników produkcji i technologów), średniego dozoru technicznego, pracowników działu kontroli jakości i laboratoriów oraz marketingu i handlu itp; - gromadzenie i udostępnianie informacji o nowych trendach i rozwiązaniach w technologii; - działalność edukacyjna na rzecz wdrożenia do powszechnego stosowania standardów europejskich EN 1338, 1339, 1340 czyli pakietu norm dotyczących betonowych elementów brukarskich oraz elementów małej architektury (EN 13198); - współpraca z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi.
  5. Przygotowanie wszechstronnej i praktycznej informacji dotyczącej zasad funkcjonowania Przedsiębiorstw w warunkach Unii Europejskiej: - informacja o zasadach wprowadzania do obrotu wyrobów brukarskich i elementów małej architektury; - zasady wdrażania systemów kształtowania jakości (wg standardów ISO i Zakładowej Kontroli Produkcji); - dążenie do ujednolicenia nazewnictwa elementów drobnowymiarowych produkowanych w Polsce; - zebranie i udostępnienie informacji o przepisach ochrony środowiska w zakładach produkujących beton wibroprasowany; - nawiązanie współpracy z podobnymi firmami i Stowarzyszeniami działającymi w Europie.
  6. Udział w pracach zespołów odpowiedzialnych za kreowanie standardów, wymagań technicznych i innych dokumentów regulujących warunki produkcji, poziom wymagań oraz metod oceny jakości a także zbytu wyrobów: - „Wytyczne dla układania brukowej kostki betonowej i zabudowywania galanterii betonowej w budownictwie drogowym”; - „Wytyczne dla oceny jakości i zachowania się elementów wibroprasowanych po kilkuletnim okresie eksploatacji”.
  7. Udzielanie wszechstronnej pomocy technicznej i konsultacji w sprawach związanych z wdrożeniem nowych technologii, poprawy jakości, obniżki kosztów produkcji oraz w sprawach spornych na linii producent – odbiorca w interesie członków – producentów.
  8. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami branżowymi w kraju i za granicą.