Przemiany ustrojowo-gospodarcze jakie zaczęły się pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku uwolniły polski runek budowlany i otworzyły go dla szerokiej „inicjatywy prywatnej”.

W skład pierwszego Zarządu SPBKD wchodzili


Krzysztof Lipkowski – prezes,
Waldemar Baumgart – v-ce prezes,
Bohdan Aleksandrowicz – v-ce prezes,
Danuta Świtalska – Sekretarz,
Stanisław Szczotka – Skarbnik,
Krzysztof Kaczmarek, Józef Skrobek,
Tomasz Nowicki – Członkowie Zarządu
W tym właśnie okresie wiele firm rozpoczynało produkcję nowego nieznanego lub mało jeszcze w Polsce popularnego asortymentu wyrobów. Tak właśnie było z betonową kostką brukową i innymi betonowymi elementami brukarskimi oraz elementami małej architektury ulic i ogrodów.

Kształtujący się rynek dla tych wyrobów, oraz stale wzrastający popyt, stwarzały doskonałe warunki do rozwoju zakładów produkcyjnych. Te niewielkie, w porównaniu z istniejącymi jeszcze państwowymi kombinatami, firmy umacniały systematycznie swoją pozycję. Wspólna wymiana informacji handlowych oraz doświadczeń technologicznych umacniała naturalną potrzebę integracji młodego środowiska producenckiego.

57

57 firm i 90 członkow indywidualnych

Pod koniec 1994 roku grupa producentów kostki brukowej rozpoczęła starania o zarejestrowanie swojego Stowarzyszenia.

Rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy dokonano 29 listopada 1994r. ale brakowało jeszcze władz nowej organizacji, które wybrano na I Walnym Zebraniu 30 Stycznia 1995r. Tak więc po dokończeniu wszystkich formalności Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej rozpoczęło swoją działalność.

Jednocześnie z wyborem zarządu dokonano ukonstytuowania pozostałych ciał statutowych Stowarzyszenia, czyli Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Ponadto powołano dwa ciała doradcze tj. Komisję Techniczną i Komisję ds. Marketingu i Ochrony Rynku.

Pani Danuta Świtalska pełniąc obowiązki Sekretarza Zarządu podjęła się również kierowania Biurem SPBKD, dla którego pomieszczeń użyczył gościnnie Międzynarodowy Klub Techniki i Racjonalizacji Budownictwa przy NOT w Bydgoszczy.
W trakcie 10 lat istnienia stan liczebny i struktura członkowska ulegały zmianom wraz z przemianami na rynku budowlanym. Na początku Stowarzyszenia tworzyło 18 osób wywodzących się z kadry zarządzającej firm „kostkowych”. Dobra koniunktura i potrzeba integracji skłaniała kolejne osoby do przyłączania się do organizacji, tak że już w 1995r. zrzeszonych było 71 osób, jako członków zwyczajnych wywodzących się z 35 firm tzw. członków wspierających. W chwili obecnej Stowarzyszenie skupia 57 firm i 90 członków indywidualnych.
Istotą działań Stowarzyszenia jest też utrzymanie personalnych więzi zawodowych i wymiana doświadczeń pomiędzy zakładami, a czasami na wniosek zainteresowanych stron rola arbitra w sporach.
Od samego początku szczególny nacisk położono ma informacyjno – edukacyjną rolę SPBKD. Cyklicznie, dwa razy do roku odbywają się Sympozja Szkoleniowe, na których uznani eksperci prezentują nie tylko nowe trendy i rozwiązania w technologii ale również zagadnienia formalne i ekonomiczne związane z funkcjonowaniem zakładów produkujących kostkę brukową. Spotkania te stają się również płaszczyzną wymiany doświadczeń między producentami oraz miejscem w którym firmy pracujące na rzecz branży mogą zaprezentować swoje nowe rozwiązania, jakie mogą dostarczyć dla rozwoju produkcji i asortymentu wytwarzanych wyrobów. Oprócz Sympozjów Szkoleniowych corocznie organizowane są warsztaty dla kadry technologicznej i produkcyjnej firm członkowskich. Na nich przedstawiciele świata naukowego oraz technolodzy z długoletnim doświadczeniem dzielą się z uczestnikami swoją wiedzą.
Stowarzyszenie nie ogranicza się jedynie do edukowania kadry własnych firm członkowskich. Poprzez przygotowywane publikacje w prasie branżowej i na konferencje naukowo – techniczne a także własną stronę internetową prowadzi działania informacyjno – promocyjne skierowane do szerokiego groma architektów, projektantów, wykonawców a w szczególności inwestorów czyli odbiorców kostki. Wiele z poruszanych problemów odnosi się do istotnych zagadnień w produkcji i wykorzystaniu betonowych elementów brukarskich w kierunkach zgodnych z ekologicznym kształtowaniem otoczenia oraz z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wszystko to ma na celu kreowanie wizerunku betonowego bruku, nie jako „zła koniecznego” lub „taniej alternatywy”, lecz jako pełnowartościowego tworzywa dająego szerokie możliwości estetycznego i harmonijnego aranżowania przestrzeni.
Oprócz przedstawionych działań Stowarzyszenie od swojego powstania włączyło się w kreowanie standardów produkcji i jakości wytwarzanych betonowych elementów brukarskich oraz elementów małej architektury. Ponieważ rozwój rynku kostki brukowej, który rozpoczął się w latach 90-tych ubiegłego wieku, wyprzedził znacznie poczynania instytucji centralnych w normalizacji dla tego sektora, dlatego jedną z pierwszych inicjatyw podjętych przez Stowarzyszenie była opracowanie wspólnie z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, normy dla wibroprasowanej kostki brukowej. Rozpoczęte prace, współfinansowane przez SPBKD zaowocował projektem normy „Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych. Wymagania i badania”. Skupiał on w sobie wytyczne, zalecenia i standardy rozsiane do tej pory w różnych dokumentach odniesienia tj. starych normach branżowych, aprobatach technicznych i zaleceniach do specyfikacji technicznych. Jego nowoczesne podejście do problemu rysowało perspektywę szybkiej realizacji.
Jednak nadchodząca akcesja Polski do Unii Europejskiej zmodyfikowała ten kierunek działań Stowarzyszenia. Włączenie się do Wspólnego Rynku stworzyło konieczność zniesienia barier formalnych i technicznych jakie dzieliły nowe państwa od Wspólnoty. Mając na uwadze możliwości rozwoju rynku wewnętrznego i wsparcie dla eksportu wyrobów SPBKD przeniosło swoje wysiłki na wprowadzenie jednolitych standardów europejskich w produkcji kostki brukowej i innych elementów również w Polsce. Od roku 2003 Stowarzyszenie podjęło wysiłki w celu wprowadzenia w kraju zharmonizowanych z Dyrektywą 106/89/EWG norm. Działania te miały tym istotniejsze znaczenie iż Europa dopiero jesienią 2003r. wprowadzała te standardy u siebie, rozpoczynając dla nich tzw. „okresy przejściowe”. Współudział Stowarzyszenia nie ograniczał się tylko do koordynacji tych prac ale był istotny również w procesie tłumaczenia i weryfikacji. Dodatkowo idąc za głosem producentów SPBKD przetłumaczyła i sfinansowało proces wdrażania normy dla „małej architektury ulic i ogrodów”, która nie mała statusu normy zharmonizowanej i nie była przewidziana do wprowadzenia w języku polskim.
Przez dziesięciolecie podejmowane przez Stowarzyszenie inicjatywy dawały wsparcie jakiego potrzebowali producenci „kostki brukowej”. Wiele z działań przyniosło bardzo wymierne korzyści dla branży, ale jednocześnie spowodowało pojawienie się nowych problemów jakie wymagają rozwiązania. SPBKD, którego działalność nabrała w ostatnich latach dynamiki, będzie nadal dążyło do osiągnięcia wyznaczonych przez środowisko producenckie celów. Szczególnie dwa z nich wydają się istotne w nadchodzącym okresie czasu. Obydwa wiążą się bezpośrednio z nowymi standardami w kreowaniu jakości produkowanych wyrobów. Pierwszym z nich jest wspieranie firm członkowskich w działaniach na rzecz jak najlepszego wdrożenia nowych norm w systemach produkcji. Dlatego już dzisiaj działalność informacyjna i szkoleniowa jest podporządkowana tym zagadnieniom. Natomiast celem drugiego kierunku działań jest wykreowanie nowych standardów w konstrukcji i układaniu nawierzchni brukowych, ściśle odnoszących się do aktualnych norm dla wyrobów.
Na zakończenie dodać należy, że działalność Stowarzyszenia doceniona została nie tylko przez producentów z branży „kostkowej”. 12 pażdziernika 2004 roku Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej uhonorowane zostało statuetką „Dni Betonu” 2005 przyznawaną przez organizatorów ogólnopolskiej konferencji naukowo – technicznej „Dni Betonu” – Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna i redakcję Polski Cement Sp. z o.o. Jest to nagroda, nazwana przez uczestników konferencji „Betonowym Oskarem”, która podkreśla wkład i zaangażowanie osób i organizacji dla szeroko pojętego rozwoju przemysłu betonowego.